Uw inrichter voor kantoor en magazijn

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden van Blok–Interrek B.V.

1. Algemeen

Op de tussen opdrachtgever enerzijds en BLOK-INTERREK B.V.verder te noemen BLOK-INTERREK anderzijds, tot stand te komen overeenkomsten,

alsmede op voorafgaande aanbiedingen en op de acceptatie hiervan zijn alleen deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

2. Aanbieding en overeenkomst

2.1. Iedere door BLOK-INTERREK uitgebrachte aanbieding, zowel mondeling als schriftelijk, is vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Vermeldingen van maten en /of gewichten, van afbeeldingen en/ of tekeningen, van technische specificaties, kleuren soort, hoeveelheid, samenstelling, vermogens en kwaliteit e.d. in catalogi, brochures en of op andere wijze geschiedt zo nauwkeurig mogelijk.

Deze opgaven zijn echter slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk door BLOK-INTERREK schriftelijk is bevestigd.

2.3. Iedere door BLOK-INTERREK ontvangen order geldt als onherroepelijk.

2.4. De overeenkomst geldt als gesloten na ontvangst van de aanvaarding van een aanbod, tenzij BLOK-INTERREK binnen veertien dagen na die ontvangst haar aanbod schriftelijk heeft herroepen.

2.5  Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst, zijn  alleen bindend indien deze schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

 

3. Prijzen

3.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk geoffreerd zijn alle prijzen exclusief  porto-, vervoer-, montage-, installatie-, reis-, en verblijfskosten, overige  bijkomende kosten,  omzetbelasting (B.T.W.) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2. De door BLOK-INTERREK  opgegeven prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren in  Euro’s. Indien binnen drie maanden nadat een overeenkomst tot stand is gekomen een of meer van de in lid 1 genoemde factoren die de kostprijs bepalen – al dan niet  voorzienbaar - is gewijzigd, heeft BLOK-INTERREK het recht de verhoogde prijs aan de opdrachtgever door te berekenen. 

3.3 Kosten van door opdrachtgever gewenste aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst na het tot stand komen van de overeenkomst zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

4. Betaling

4.1.  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal betaling contant bij aflevering geschieden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

4.2. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij, zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum waarop

betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van de daadwerkelijke betaling.

4.3 Indien BLOK-INTERREK tot invordering overgaat, dan zullen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste komen van de opdrachtgever,

waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van € 150,00.

 

5. Opslagkosten

5.1. Indien, door aan opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden de overeengekomen prestatie door BLOK-INTERREK niet kan worden verricht terwijl laatst genoemde in staat en bereid is tot levering, zal BLOK-INTERREK voor rekening van opdrachtgever de inmiddels beschikbare zaken opslaan op een door BLOK-INTERREK gekozen locatie. Door de enkele schriftelijke melding van deze handeling wordt de levering

alsdan geacht te hebben plaatsgevonden.

5.2. Opdrachtgever is verplicht alsdan aan BLOK-INTERREK de opslagkosten volgens het gebruikelijke tarief te vergoeden.

 

6. Levertijd

6.1. De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor uitvoering noodzakelijke gegevens in bezit zijn van BLOK-INTERREK en betaling, indien en voor zover deze bij opdracht dient te geschieden, is verricht.

6.2. Ingeval de aangegeven leveringsdatum door BLOK-INTERREK niet aangehouden kan worden, zal opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld met vermelding van de alsdan te verwachten leveringsdatum zonder dat opdrachtgever

daaraan enig recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan dan wel de nakoming van de overeenkomst kan eisen.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1.  Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van BLOK-INTERREK c.q. van haar toeleveranciers,  tot het moment waarop opdrachtgever alle bedragen, die opdrachtgever verschuldigd is voor geleverde en te leveren zaken, verrichtte en te verrichten

werkzaamheden, alsmede de bedragen tengevolge van het eventueel uitblijven van tijdige betalingen, volledig aan BLOK-INTERREK  heeft  voldaan.

7.2. In geval van ontbinding van de overeenkomst is BLOK-INTERREK gerechtigd zonder verdere  ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst de door haar geleverde zaken op eerste vordering terug te nemen. Opdrachtgever verleent BLOK-INTERREK alle medewerking door het openen van de ruimte waarin zich die zaken bevinden, dan wel  door het afgeven van de sleutels die toegang tot een zodanige ruimte geven.

Indien de goederen zich bevinden op een plaats, van een derde gehuurd of op andere wijze in gebruik verkregen, zodanig dat voor de toegang de medewerking van deze derde nodig is, zal opdrachtgever BLOK-INTERREK machtigen de medewerking van deze derde te verkrijgen.

 

8. Garantie

8.1. Gedurende een periode van drie maanden na levering zal BLOK-INTERREK ontwerp- en fabrikagefouten in geleverde nieuwe zaken naar beste vermogen herstellen, indien niet aan de overeengekomen specificaties wordt voldaan, mits aangeboden aan haar magazijnen.

Alle vervangen onderdelen worden eigendom van BLOK-INTERREK.

8.2. BLOK-INTERREK is niet gehouden tot enig herstel.

Indien en zolang opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot enige prestatie jegens BLOK-INTERREK .

8.3. Garantie op bij levering eerder door derden gebruikte zaken wordt nadrukkelijk uitgesloten.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1. BLOK-INTERREK is slechts aansprakelijk voor de schade die zij blijkens de garantiebepalingen dient te vergoeden.

9.2. Indien BLOK-INTERREK toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst, is  BLOK-INTERREK slechts aansprakelijk voor de  vergoeding van de schade, die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie.

Iedere andere vorm van schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten.

9.3. Opdrachtgever is gehouden na het ontstaan van enig recht op schadevergoeding zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk de schade terstond, en in ieder geval binnen  8 dagen, schriftelijk bij BLOK-INTERREK te melden.

9.4 Opdrachtgever vrijwaart voor alle schade die BLOK-INTERREK mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden tot schadevergoeding, indien en voor zover deze

schade ontstaan is door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige bewaring en/of het niet handelen conform instructies betreffende de bescherming van de kwaliteit en/of houdbaarheid van de geleverde goederen door opdrachtgever.

 

10.  Overmacht

10.1 Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door een niet aan één der partijen toerekenbare tekortkoming niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Hieronder valt ook het niet verkrijgbaar zijn van de bestelde goederen.

10.2    Onder overmacht voor BLOK-INTERREK valt aan te merken: iedere gebeurtenis of omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het

verstrekken van de opdracht en/of order te voorzien - waardoor de levering en/of fabricage bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, dan wel een zodanige invloed heeft op de productie van en/of de levering door, dat de nakoming door BLOK-INTERREK zo kostbaar of economisch zo bezwaarlijk wordt gemaakt dat redelijkerwijs de (verdere) uitvoering van de overeenkomst of opdracht op dezelfde voorwaarden niet van BLOK-INTERREK gevergd kan worden.

 

11. Ontbinding

11.1. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig, of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen welke voor hem uit enige met BLOK-INTERREK gesloten overeenkomst voortvloeien, in geval van faillissement of surseance van

betaling van opdrachtgever, stillegging of liquidatie van diens bedrijf alsmede in geval van gegronde vrees voor niet nakoming van de (toekomstige) betalingsverplichting(en) is BLOK-INTERREK gerechtigd, zonder eerdere ingebrekestelling, elke dezer overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie

gehouden zal zijn en gevrijwaard door opdrachtgevers tegen vorderingen van derden als gevolg van deze ontbindingen, onverminderd de BLOK-INTERREK verder toekomende rechten uit onder andere

wanprestatie.

 

12. Rechtskeuze en geschillen

12.1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomsten alsmede op de precontractuele verhoudingen is Nederlands recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de Voorzieningenrechter van de rechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter te Rotterdam worden onderworpen.

 

13. Deponering

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam nummer 24193504.

Afzonderlijke exemplaren zijn op verzoek verkrijgbaar gericht ter attentie van de directie.